• II Zlot 2012

 • II Zlot 2012

 • II Zlot 2012

  Prezesi WIR i burmistrz Bytomia Odrzańskiego

Jesteś tutaj: HomeStatut i regulaminy

Regulamin komisji rewizyjnej

Regulamin komisji rewizyjnej Stowarzyszenia...


1. Komisja jest organem kontrolnym, działającym w imieniu i z upoważnienia walnego
zebrania członków Stowarzyszenia.
2. Komisja rewizyjna składa się z dwóch do trzech członków wybranych przez walne
zebranie członków Stowarzyszenia.
3. Wybrani członkowie komisji rewizyjnej nie mogą być członkami organu
zarządzającego, pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości z tytułu zatrudnienia, nie mogą też być skazani prawomocnym wyrokiem
z winy umyślnej (Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24
kwietnia 2003)
4. Na swoim pierwszym posiedzeniu komisja wybiera ze swego grona:
przewodniczącego komisji.
5. W przypadku zmniejszenia się liczby członków poniżej 2 osób komisja zobowiązana
jest uzupełnić swój skład według zasad określonych w statucie.
6. Najbliższe Walne zebranie – regulaminowe lub zwołane w tym celu walne
nadzwyczajne zatwierdza lub odrzuca dokonane zmiany. Czytaj więcej: Regulamin komisji rewizyjnej

Regulamin obrad walnego zebrania członków Stowarzyszenia

 • Regulamin obrad walnego zebrania członków Stowarzyszenia


1. Walne zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Właściwości i kompetencje walnego zebrania określa statut Stowarzyszenia.
3. Walne zebranie zwoływane jest przez zarząd Stowarzyszenia.
4. Członkowie Stowarzyszenia zawiadamiani są o terminie, miejscu i porządku obrad
nie później niż np. na 7 dni przed jego odbyciem się.
5. Walne zebranie otwiera przedstawiciel zarządu Stowarzyszenia, a następnie zebrani
dokonują wyboru przewodniczącego zebrania w głosowaniu jawnym. Czytaj więcej: Regulamin obrad walnego zebrania członków Stowarzyszenia

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Turystyki i Rekreacji Wodnej „WIR”

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Turystyki i Rekreacji Wodnej „WIR”

Zarząd Stowarzyszenia Turystyki i Rekreacji Wodnej „WIR” w Bytomiu Odrzańskim jest
organem wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszenia:


● kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie pomiędzy posiedzeniami
walnego zebrania,
● działa na podstawie statutu, uchwał walnego zebrania członków oraz niniejszego
regulaminu,
● Zajmuje się pozyskiwaniem funduszy na działalność statutową Stowarzyszenia,
● reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz,
● za swoją pracę odpowiada przed walnym zebraniem członków.

Czytaj więcej: Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Turystyki i Rekreacji Wodnej „WIR”

Statut

STATUT 

Stowarzyszenia Turystyki i Rekreacji Wodnej „WIR”  

Rozdział I
Postanowienia ogólne 

§ 1

Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej ”WIR”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją działającą zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 85 ze zmianami), zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej oraz niniejszym statutem.

  Czytaj więcej: Statut

Aktualnie gościmy

Odwiedza nas 85 gości oraz 0 użytkowników.

Nowi użytkownicy

 • profile
 • Rafał
 • JosephSn
 • AlbertNuh
 • jmtls23

Ostatnie komentarze

 • Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.
   
 • Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.
   
 • Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.
Początek strony